Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen sekä uuden metsäsuunnitelman

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto käsitteli 8.6. kokouksessaan seurakunnan tilinpäätöksen 2020 ja päätti siirtää tilikauden ylijäämän 692.100,48 €. Edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.  

"Seurakunnan talousarvio oli laadittu 75.467,64 euroa ylijäämäiseksi, lisämäärärahoja oli hyväksytty 8.000,00 euroa. Lisämäärärahat mukaan lukien budjetoitu ylijäämä oli 67.467,64 euroa. Seurakunnan vakuutukset ovat Pohjola vakuutusyhtiössä, LähiTapiolassa sekä If-Vahinkovakuutus Oy:ssä julkisyhteisöjen omaisuusvakuutusehdoin, jossa omavastuu on 2.000 – 100.000 euroa. Valtakunnallisesti talouteen tuli maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja ennusteet seurakuntienkin verotulokertymiin olivat synkkiä ja epävarmoja. Oman seurakuntamme osalta vuosi toteutui siis kaikesta huolimatta odotettua huomattavasti paremmin. Koronarajoitusten vaikutus toiminnan supistamiseen ja sitä kautta kulujen pienentymiseen oli huomattava. Tilivuonna seurakuntamme strategian valmistumisen yhteydessä talouden osalta linjattiin, että suunnitelmakaudelle 2021-2025 toiminnan menokehitys sopeutetaan verotulojen ja jäsenmäärän kehitykseen. Koronavuonna jouduimme sopeuttamaan toimintoja muista syistä mutta löysimme myös paljon uusia toimintatapoja. Kuluneesta vuodesta kuuluu suuri kiitos henkilöstöllemme, joka pystyi venymään ja sopeutumaan jatkuvasti muuttuneisiin tilanteisiin", toteaa talousjohtaja Heli Muhonen talousjohtajan yleiskatsauksessa.

Tutustu seurakunnan tilinpäätökseen >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Uusi metsäsuunnitelma esitellään yleisölle syksyllä 2021

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Metsäavain Oy:n laatiman Savonlinnan seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2021–2030. Syksyn 2021 aikana suunnitelma esitellään yleisölle. Lisäksi kirkkovaltuusto velvoittaa kirkkoneuvoston laatimaan täydentäviä linjauksia huomioiden metsien monimuotoisuuden säilyttämisen, esim. lintujen pesimärauha, ja tekemään niistä esityksen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Heikki Härkönen esitti asian jättämistä uudelleen käsittelyyn.

Savonlinnan seurakunnalla on metsätalousmaata 3269 hehtaaria, josta metsämaan kangasta 2829 ha ja metsämaan suota 387 ha. Loput 53 ha ovat 
kitu- ja joutomaata. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.

Metsäavain Oy on laatinut metsäsuunnitelman Savonlinnan seurakunnan omistamille metsille vuosille 2021–2030. Suunnitelma koostuu tilojen yhteenvetotiedoista, metsäkartoista ja perustiedoista metsäkuvioittain. Siihen on koottu myös suositus metsänhoitotöistä ja hakkuista ja niiden tulo- ja menoarvioista kymmenen vuoden ajaksi. 

Maastotyöt on suoritettu vuoden 2020 touko-syyskuun aikana. Maastotyöt kattoivat kaikki suunnitelman metsätalouskuviot lukuun ottamatta metsätaloudellisesti vähäarvoisia alle kahden hehtaarin saaria. Toimenpide-ehdotuksissa on otettu huomioon Tapio -hyvän metsähoidon suositusten toteutuminen, metsätalouden tuloksen maksimointi ja järkevien toimenpidekokonaisuuksien muodostaminen. Metsälain arvokkaat elinympäristöt ja muut arvokkaat luontokohteet on huomioitu toimenpiteitä suunniteltaessa ja hakkuissa kyseisiä kuvioita käsitellään erittäin hellävaraisesti tai jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Savonlinnan seurakunnan tavoite hiilineutraalista metsätaloudesta on huomioitu metsäsuunnitelmassa siten. että toimenpide-ehdotukset ovat kestävän metsätalouden mukaisia ja suunnitelmassa on ehdotettu pysyviä lepokuvioita ja säästöpuuryhmiä. Terve ja kasvava puusto sitoo hiiltä, joten metsänuudistamisen onnistuminen ja hyvä metsänhoito ovat hiilensidonnan  kannalta erittäin tärkeitä. 

Metsäavain Oy:n edustaja esitteli 15.12.2020 Savonlinnan seurakunnan metsäsuunnitelman metsäsuunnitelmaa metsätyöryhmälle, kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle. Yleisölle suunnitelma esitellään syksyn 2021 aikana.

Tutustu seurakunnan metsäsuunnitelmaan >>Linkki avautuu uudessa välilehdessä

8.6.2021 21.01