Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin

Istuva kirkkovaltuusto valittiin vaaleilla syksyllä 2018 ja se aloitti toimintansa vuoden 2019 alusta. Puheenjohtajana on Juho Tiainen.  

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkkovaltuusto valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan joka toinen vuosi. Jäseniä kirkkoneuvostossa on 13. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra, varapuheenjohtajana on Poku Sihvonen.

Kappelineuvostot ja piirineuvosto kehittävät ja koordinoivat toimintaa kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä.

Kirkolliskokous ylimpänä

Kirkon ylin toimielin on kirkolliskokous. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta ja se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan.
Kaudelle 2020-2024 kirkolliskokoukseen on Savonlinnasta valittu pappisedustajana Sammeli Juntunen ja maallikkoedustajana Olli Loikkanen.

Hiippakuntavaltuustoon valituiksi tulivat Marja Sisko Nousiainen ja Jarmo Luostarinen.

Hiippakuntavaltuustolla on oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

 

Seurakunnan strategia 2021-2025 pdf

KUULUTUS

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto on 20.9.2016 § 136 päättänyt antaa kunnostuskehotuksen Talvisalon hautausmaalla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan olennaisesti laiminlyödyksi. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden kuluessa alla mainitusta päivämäärästä lukien uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi. Hoitamattomille haudoille on asiasta laitettu kuulutus.

Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti sekä muistomerkki ja reunakivet ovat suorassa. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.

Luettelo hoitamattomista haudoista on nähtävissä seurakunnan taloustoimistossa, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna. Lisätietoja antaa seurakunnan Talvisalon hautausmaan toimisto p 0440 768 052

 

KUNGÖRELSE

Enligt kyrkolagen 17 kap 5 § skall en grav skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Den som innehar gravrätten svarar för gravskötseln. Kyrkorådet i Nyslott församling har gjort beslut 20.9.2016 § 136 att ge skötseluppmaning till de gravar på Talvisalo begravningsplats, vars skötsel anses väsentligt försummad. Den som innehar gravrätten bör iståndsätta graven inom ett år efter nedan angivna datum. Om inte graven iståndsätts inom utsatt tid, förklaras gravrätten förlorad. Härom har även meddelats genom kungörelse på vederbörande grav.

Skötselskyldigheten uppfylls då gräs- eller grusytan är snygg samt minnesmärken och kantstenarna är räta. Att man endast hämtar blommor på graven räcker inte. Plantering av blommor är inte obligatoriskt.

Listan på oskötta gravar finns på Nyslott församlingens ekonomikontor, Kyrkgatan 17, 57100 Savonlinna.

Om mer information kontakta församlingens Talvisalo kontor tel. 0440 768 052

 

22.11.2016

Savonlinnan seurakunta/Nyslott församling

Kirkkoneuvosto/Kyrkoråd

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Toimintasuunnitelma ja talousarvio  vuodelle 2018  ja  toiminta- ja taloussuunnitelma  vuosille 2019–2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 ja
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019
Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Savonlinnan seurakunnan vuosikertomus 2014Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Savonlinnan seurakunnan vuosikertomus 2013