Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin

Kirkkovaltuuston kevään kokouspäivät tiistai 13.2. klo 19, tiistai 12.3. klo 18 ja tiistai 18.6. klo 18.

Kirkkovaltuuston syksyn kokouspäivät tiistai 8.10. klo 18 ja tiistai 17.12. klo 18.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat myös kirkolliskokouksen maallikkoedustajat.

Kirkkovaltuusto valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon, joka johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan joka toinen vuosi. Jäseniä kirkkoneuvostossa on 13. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra.

Kappelineuvostot ja piirineuvosto kehittävät ja koordinoivat toimintaa kappeliseurakunnissa ja kirkkopiirissä.

Kirkolliskokous ylimpänä

Kirkon ylin toimielin on kirkolliskokous. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta ja se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan.
Kaudelle 2024-2028 kirkolliskokoukseen on Savonlinnasta valittu pappisedustajana Sammeli Juntunen.

Hiippakuntavaltuustolla on oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Päätösten julkaiseminen

Jatkossa pöytäkirjat ja päätökset julkaistaan seurakunnan yleisillä verkkosivuilla. Päätöksistä tiedottamisesta sekä oikaisuvaatimusohjeista ja valitusosoituksista säädetään uudessa kirkkolaissa (652/2023) ja kirkkojärjestyksessä (657/2023).

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen lisäksi verkossa julkaistaviksi siirtyvät myös kuulutukset ja ilmoitukset, esimerkiksi virkojen avoimeksi julistaminen. Myös valituskelpoiset viranhaltijapäätökset tulevat näkyville nettiin.

Seurakunnan jäsenten tietoon saatettava kuulutus pidetään nähtävillä, jollei muuta säädetä tai salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kuulutusten on oltava nähtävillä pääsääntöisesti 14 vuorokautta. Nähtävillä pidettävään pöytäkirjaan tai ilmoitukseen liitetään muutoksenhakuohjeet eli oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitus. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjan ja päätöksen nähtävillä pitämisessä otetaan huomioon kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista. mutta pöytäkirjassa näkyy maininta salassa pidettävän asian käsittelystä.

Pöytäkirjassa ja viranhaltijapäätöksessä julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, esimerkiksi virkaan tai tehtävään valitun henkilön nimi. Oikaisuvaatimus- ja valitusajan tai esimerkiksi kuulutuksen ilmoitusajan päättyessä myös peruste henkilötietojen näyttämiseen verkkosivustolla päättyy.

 

Alla olevien linkkien tiedosto aukeaa klikkaamalla uuteen välilehteen. Tiedoston sisältö ei ole saavutettava (sisältää mm. taulukoita).

Seurakunnan strategia 2021-2025 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Savonlinnan seurakunta Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilinpäätös 2022 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilinpäätös 2021 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

KUULUTUS

Kirkkolain 17 luvun 5 § mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto on 20.9.2016 § 136 päättänyt antaa kunnostuskehotuksen Talvisalon hautausmaalla haudoille, joilla haudan hoitovelvollisuus katsotaan olennaisesti laiminlyödyksi. Hautaoikeuden haltija velvoitetaan kunnostamaan hauta vuoden kuluessa alla mainitusta päivämäärästä lukien uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi. Hoitamattomille haudoille on asiasta laitettu kuulutus.

Hoitovelvoite täyttyy, kun haudan nurmi- tai hiekkapinta on siisti sekä muistomerkki ja reunakivet ovat suorassa. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.

Luettelo hoitamattomista haudoista on nähtävissä seurakunnan taloustoimistossa, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna. Lisätietoja antaa seurakunnan Talvisalon hautausmaan toimistoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

KUNGÖRELSE

Enligt kyrkolagen 17 kap 5 § skall en grav skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. Den som innehar gravrätten svarar för gravskötseln. Kyrkorådet i Nyslott församling har gjort beslut 20.9.2016 § 136 att ge skötseluppmaning till de gravar på Talvisalo begravningsplats, vars skötsel anses väsentligt försummad. Den som innehar gravrätten bör iståndsätta graven inom ett år efter nedan angivna datum. Om inte graven iståndsätts inom utsatt tid, förklaras gravrätten förlorad. Härom har även meddelats genom kungörelse på vederbörande grav.

Skötselskyldigheten uppfylls då gräs- eller grusytan är snygg samt minnesmärken och kantstenarna är räta. Att man endast hämtar blommor på graven räcker inte. Plantering av blommor är inte obligatoriskt.

Listan på oskötta gravar finns på Nyslott församlingens ekonomikontor, Kyrkgatan 17, 57100 Savonlinna.

Om mer information kontakta församlingens Talvisalo kontorLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

22.11.2016

Savonlinnan seurakunta/Nyslott församling

Kirkkoneuvosto/Kyrkoråd