Uutislistaukseen

Lausunto aloitteesta Sulkavan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan

28.9.2021 20.04


Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 10.8.2021 § 311 tehdä kirkkohallitukselle KL 13:1 mukaisen aloitteen Sulkavan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2023 lukien ja pyytää aloitteesta KJ 13:1 mukaisesti Sulkavan seurakunnan kirkkovaltuuston ja Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnot.

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 28.9. kokouksessaan antaa lausunnon seuraavasti: 

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli teki aloitteen Sulkavan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan 1.1.2023.  Savonlinnan seurakunnan vuonna 2020 laaditussa strategiassa mainitaan tavoitteena, että seurakunta pysyy toiminta-alueeltaan nykyisen laajuisena (Tuomiokirkkoseurakunta, neljä kappeliseurakuntaa ja kirkkopiiri). Liitosselvittelyjen myötä seurakunnan työyhteisö on alkanut ajatuksen tasolla sopeutua siihen, että Sulkava liittyisi Savonlinnan seurakuntaan. Liitoksen toteuduttua Savonlinnan seurakuntaan tulisivat kuulumaan Savonlinnan kaupungin, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueet. 

Seurakuntalaiset ovat saaneet tietoa liitosprosessista seuraavasti: 

Hiippakunnan tiedotteet on julkaistu sivulla savonlinnanseurakunta.fi 1.6. ja 10.8. Juttu liitosprosessin etenemisestä Seurakuntauutiset-lehdessä 3.9. (jaetaan noin 80 % seurakunnan alueen talouksista). Seurakuntalaisilta 8.9. Tilaisuudesta on ollut tieto kirkollisissa ilmoituksissa (Itä-Savo, Puruvesi-lehti ja Rantasalmen lehti), sivulla savonlinnanseurakunta.fi, Seurakuntauutiset-lehdessä sekä seurakunnan somekanavissa (Facebook ja Instagram)Lisäksi alueen lehdet ovat uutisoineet liitosprosessin etenemistä aihe aiheelta. Savonlinnan seurakunnan edustajat ovat antaneet medialle haastatteluja aiheesta.  

Seurakunnan työntekijöiltä on myös kuultu prosessin tässä vaiheessa. Tuomiokapitulin aloitteen julkaisemisen jälkeen lähetettiin koko henkilöstölle viesti, jossa pyydetiin, että kaikki halukkaat työyhteisömme jäsenet kommentoisivat aloitetta. Saatekirjeessä luki, että ajatuksia voi kirjoittaa vapaasti tai esimerkiksi vastata kysymyksiin: Mitä ajatuksia Sulkavan seurakunnan liittyminen Savonlinnan seurakuntaan sinussa herättää? Mitä uhkia ja mahdollisuuksia siinä näet? Samat kysymykset esitettiin myös yhteistyötoimikunnalle.  

Liitos herättää kohtuullisen vähän ajatuksia. Vastauksissa todetaan lähinnä se, että meillä on isona seurakuntana kokemusta ja myös resursseja ottaa pieni seurakunta vastaan. Huolenaiheena on työmäärään lisääntyminen ja ajomatkojen piteneminen.  

Myös yhteistyötoimikunnassa keskusteltiin liitoksesta. Yhteistyötoimikunta lausuu asiasta seuraavaa: ”Sulkavalaisten työntekijöiden olisi hyvä voida tuntea itsensä tervetulleiksi kaikenlaisista talous- ym. haasteista huolimatta. Vuorovaikutus ja tiedottaminen tärkeää.” 

Savonlinnan seurakunnan kannalta on tärkeää, että liitoksen aiheuttama suuri työmäärä tiedostetaan etukäteen ja siihen varaudutaan hyvin. Viime vuosina tiedotuksen haasteet ja sen merkitys seurakunnalle on kasvanut merkittävästi. Viimeistään Sulkavan liitoksen myötä tiedotukseen on saatava lisäresurssia.  

Liitos aiheuttaa suuren työmäärän talouden, hallinnon ja toiminnallisen puolen toimintojen yhteensovittamisessa. Seurakunnan johtoon ja hallintoon kohdistuu samaan aikaan myös muita paineita. Uudessa strategiassamme tavoitteeksi asetetaan muun muassa ympäristödiplomin päivittäminen ja seurakuntalaisten osallistamisen lisääminen. Samaan aikaan työyhteisöstämme on jäämässä eläkkeelle monia pitkäaikaisia työntekijöitä ja joudumme miettimään, minkälaisin järjestelyin hoidamme jatkossa eri tehtäviä. Nämä kaikki aiheuttavat paineita erityisesti lähijohtajille ja ylimmälle johdolle. Liitoksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että laadukkaaseen johtamiseen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä toiminnan rakentamiseen seurakuntalaisten tarpeita kuunnellen on riittävät resurssit.  

Liitos olisi toteutuessaan Sulkavan työyhteisölle isompi muutos kuin Savonlinnan seurakunnan työyhteisölle. Aiempien liitoksien kokemusten myötä tiedostamme, että liittyvän seurakunnan henkilöstöön kohdistuu monia paineita. Erityisesti liittyvän seurakunnan kirkkoherran rooli on keskeinen muutosprosessin menestyksekkäässä läpiviemisessä. Kirkkoherran ja muun henkilöstön tukeminen prosessissa on hyvin tärkeää. Liitosvaiheessa on hyvä, että liittyvän seurakunnan työntekijät osallistuvat säännöllisesti ryhmätyönohjaukseen.   

Luottamuksen ja yhteisen seurakunnan identiteetin rakentaminen yhdessä Sulkavan seurakuntalaisten kanssa on jo valmisteluvaiheessa tärkeää. Sulkavan ja Savonlinnan seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee yhdessä miettiä, minkälaisin askelmerkein yhteistä identiteettiä ja luottamusta lähdetään rakentamaan.  

Savonlinnan seurakunta on viime vuosina tasapainottanut talouttaan voimakkaasti. Se on kuormittanut työntekijöitä kaikilla tasoilla. Yhtäältä voimme olla tyytyväisiä siihen, miten hyvin olemme siinä onnistuneet. Taloudellisissa vaikeuksissa olevan ja isommalla veroprosentilla toimineen seurakunnan liittyminen meihin ei voi olla jälleen lisäämättä tasapainottamisen tarvetta. Tämä tietenkin aiheuttaa jo ajatuksena turhautumista. Savonlinnan seurakunta odottaa kirkkohallitukselta taloudellista tukea liitosprosessiin.  

Savonlinnan seurakunta ottaa Sulkavan vastaan positiivisella asenteella, mutta kuitenkin tiedostaen, että liitokset eivät toteudu kivutta. Tämän lisäksi on hyvä tiedostaa, että seurakuntatyö elää suurten muutosten aikaa ja paineet toiminnan kehittämiselle ovat jo lähtökohtaisesti kovat. Kirkon nelivuotiskertomus kertoo karua kieltään siitä, että kirkon asema suomalaisten ihmisten elämässä on suuressa murroksessa. Murrosvaiheet ovat myös mahdollisuuksien paikkoja. Murrosten keskellä voidaan arvioida seurakuntatyössä vanhaa ja toimimatonta ja löytää uutta ja aikaan paremmin sopivaa. Yhteistä intoa ja resursseja tähän muutokseen reagoimiseen tulisi jäädä myös organisaation muutosten keskellä.