Uutislistaukseen

Aloite Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan sekä Savonlinnan ja Sulkavan seurakunnan seurakuntaliitoksista

Mikkelin hiippakunnan tiedote 10. elokuuta 2021

Tiedote seurakuntalaisille Aloite Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan sekä Savonlinnan...

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli merkitsi tiistaina 10.8.2021 istunnossaan tiedoksi 
Kirkkopalveluiden kehittämiskonsultti KTM Sami Lahtiluoman raportin ”Ehdotus Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakunnan ja Puumalan seurakunnan sekä Savonlinnan ja Sulkavan 
seurakuntien seurakuntajaon muuttamiseksi – Liitosselvityksen loppuraportti”. 


Taustalla on useita selvityksiä seurakuntien tilanteista ja tulevaisuudesta. 
Kehittämiskonsultti KTM Sami Lahtiluoma teki ensin Juvan, Puumalan ja Sulkavan 
seurakuntien aloitteesta selvityksen seurakuntajaon muuttamisesta. Raportti valmistui 
7.5.2020. Selvityksen esitys kolmen seurakunnan seurakuntaliitoksesta ei edennyt. 
Tuomiokapituli pyysi Lahtiluomalta yksilöidymmän analyysin Puumalan seurakunnan 
tulevaisuudesta, jonka Lahtiluoma toimitti tuomiokapituliin 9.12.2020. 


Syksyn 2020 aikana seurakuntien tilanteissa tapahtui muutoksia, joista yhtenä merkittävänä 
oli Puumalan kirkkoherran viran tulevaisuus. Tuomiokapituli asetti Lahtiluoman
selvitysmieheksi tutkimaan vielä seurakuntajaon muutosta. Tässä selvityksessä tuli arvioida 
seurakuntien aikaisempaa kehitystä sekä tulevia kehitysnäkymiä pitkälle tulevaisuuteen. 
Selvityksessä tuli ottaa huomioon Puumalan ja Sulkavan osalta myös muut vaihtoehdot kuin 
liitos Juvan, Puumalan ja Sulkavan seurakuntien kesken. Lahtiluoma toimitti raportin 
tuomiokapituliin 31.5.2021. Raportissa Lahtiluoma esitti seurakuntaliitoksia, joita
tuomiokapituli istunnossaan päätti esittää. 


Puumalan ja Sulkavan seurakuntien osalta tuomiokapituli teki aloitteet
- Puumalan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Mikkelin 
tuomiokirkkoseurakuntaan 1.1.2023 lukien ja 
- Sulkavan seurakunnan lakkauttamiseksi ja liittämiseksi Savonlinnan seurakuntaan 
1.1.2023 lukien.


Tuomiokapituli päätti, ettei se ryhdy toimenpiteisiin seurakuntajaon muuttamiseksi Juvan 
seurakunnan osalta. 


Aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi voi tehdä seurakunnan kirkkovaltuusto tai kunkin 
seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä tuomiokapituli tai piispa. Lopullisesti asiasta päättää 
kirkkohallitus.


Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Puumalan ja Sulkavan seurakuntien on hyvin vaikea 
jatkaa itsenäisinä seurakuntina. Erityisesti jäsenmäärän väheneminen ja heikot taloudelliset 
resurssit vaarantavat seurakuntien tehtävän toteutumisen. Jäsenmäärän lasku vaikeuttaa 
myös henkilöstön rekrytointia ja palkkaamista. 


Puumalan seurakunnassa maksuvalmius on ollut useita vuosia alle 60 päivää. Puumalan ja 
Sulkavan seurakunnissa vuosikate on ollut kahtena tai useampana vuotena negatiivinen 
ilman Kirkon keskusrahaston avustuksia. Puumalassa henkilöstökulut suhteessa verotuloihin 
ovat olleet hyvin korkeat (95-97 %) ja viime vuosina ne ovat kasvaneet. Puumalan 
seurakunnan vuosikate ei ole kahtena viime vuotena riittänyt kattamaan poistoja. 
Tuomiokapitulin käsityksen mukaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on toiminnallisen 
ja hallinnollisen rakenteensa sekä taloutensa puolesta hyvät edellytykset rakennemuutoksen 
toteuttamiseen Puumalan seurakunnan kanssa. Tuomiokirkkoseurakunnalla on kokemusta ja 
osaamista vuonna 2013 voimaan tulleesta, hyvin toteutetusta laajasta 
rakennemuutosprosessista. Alueseurakuntarakenne mahdollistaisi Puumalan liittymisen 
yhdeksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueseurakunnaksi. 


Savonlinnan seurakunta on kokenut muutoksia seurakuntaliitosten myötä vuosien 2009–
2016 välillä. Seurakunnassa on kuitenkin onnistuttu parantamaan taloustilannetta ja saatu 
seurakunnan talous ylijäämäiseksi. Sulkavan seurakunnan liittymistä Savonlinnan 
seurakuntaan puoltaa myös se, että Savonlinnan seurakunta toimii jo nyt usean kunnan 
alueella seurakunnan käsittäessä Savonlinnan, Rantasalmen ja Enonkosken kuntien alueet. 
Sulkavan liittyminen tähän kokonaisuuteen olisi luonteva jatkumo.


Seurakuntaliitoksilla turvataan seurakunnan ydintehtävien ja seurakuntaelämän jatkuvuus 
Puumalan ja Sulkavan seurakuntien alueilla. Suuremmat yksiköt tuovat laajemman 
henkilöstöresurssin kautta varmuutta ja turvaa seurakuntatoiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen. Lisäksi yhdistäminen suurempaan seurakuntaan tuo Puumalan ja Sulkavan 
seurakuntien käyttöön lisää asiantuntemusta niin seurakuntatyön eri osa-alueille kuin myös 
kiinteistö- ja hallintosektoreille. Samalla hallintokulut vähenevät nykyisestä.
Tuomiokapitulin aloitteista pyydetään seurakunnilta lausunnot 1.10.2021 mennessä. 
Saatujen lausuntojen jälkeen tuomiokapituli päättää aloitteiden lähettämisestä
kirkkohallituksen päätettäviksi. 

 

11.8.2021 09.00